דוח שנתי

דוח שנתי הוא דוח חובה אשר במסגרת פקודת מס הכנסה חובה על כול אזרחי ישראל להגיש דוח שנתי אחת לשנה אשר מרכז את כלל הכנסותיהם במהלך השנה שחלפה. הדוח  השנתי צריך להיות מוגש עד ליום 31 במאי של השנה העוקבת אלא אם כן הוא מיוצג על ידי רואה חשבון שיכול להגיש את הדוחות בתאריכים שונים בהתאים להסכם של לשכת רואי החשבון עם רשות המיסים.

להלן רשימה של ההכנסות העיקריות אשר צריכים להיכלל בדוח שנתי, הרשימה כוללת גם הכנסות אשר אינם חייבים בתשלום מס אך חייבים בדוח שנתי לרשויות המס:

  1. הכנסה ממשכורת.
  2. הכנסה מעסק או ממשלח יד או מעסקת אקראי.
  3. הכנסות מתמלוגים מהביטוח הלאומי כגון: הכנסות ממילואים, דמי אבטלה וגמלאות אשר הנם תחליף להכנסת שכר.
  4. הכנסות מתמלוגים קבועים כגון: שכר סופרים, הכנסות אנונה וכדומה לאלה.
  5. הכנסות מנאמנויות בארץ או בחול בין אן הוא יוצר הנאמנות ובין אם לאו.
  6. הכנסות מהשכרת נכסים כגון: דירות מגורים וכו'.
  7. הכנסות ממכירת ניירות ערך בארץ ובחו"ל.
  8. הכנסות מריבית ודיבידנד בין אם משוק ההון, בין אם מבנקים ובין אם ממתן הלוואות לפרטיים.
  9. הכנסות מקופות פיצויים או מפדיון קופות גמל.

במסגרת הדוח השנתי יש לציין גם את המס שנוכה לנו מההכנסות אשר צוינו לעיל וכמו כן להזין נתונים אשר יכולים להקטין את חישוב המס.

להלן טבלה המציינת את חלק מהטפסים אשר יש לכלול בדוח השנתי ובמקביל את ההסבר למהות הטופס.

שם הטופס/ המסמך

מהות הטופס/ המסמך

טופס 106

הטופס מרכז את הכנסות היחיד משכר ואת המרכיבים הנלווים לשכר כגון: ניכויים לקרנות סוציאליות וניכוי למס הכנסה.

טופס 867

טופס המתקבל מהבנקים בהם ניהלתם את תיקי ניירות הערך. הטופס מרכז את חבות המס או ההפסדים להעברה ואת המס שנוכה לכם במקום.

נספח ד' לדוח השנתי

בטופס נציין את ההכנסות אשר התקבלו מחו"ל ואת המס ששילמנו בגינם. בטופס זה נדווח על הכנסות מנכסי נדל"ן המוחזקים מחוץ לישראל.

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הגמלאות ועל המס שנוכה בגינם באותה שנה

טופס זה מרכז את כול הגמלאות שקיבלנו מהביטוח הלאומי במהלך השנה שהייתה, בין אם חייבות במס ובין אם לאו. במקרה ונוכה מס השאירו יציין זאת במפורש.

קבלות על אישור תרומה למוסד ציבורי

יחיד אשר תרם מעל 300 ₪ בשנה למוסד ציבורי אשר מוכר למס הכנסה לפי סעיף 496 לפקודת מס הכנסה, יהיה זכאי לזיכוי ממס בגובה 35% מגובה התרומה ובתנאי שצירף את אישור התרומה המקורי לדוח השנתי.

אישורים על הפקדות אשר אינם דרך שכר לקופות פנסיוניות

יחיד אשר הפקיד כספים באופן עצמאי לקופות גמל או השתלמות או אובדן כושר עבודה, ראשי לקבל הנחה במס בגין הפקדות אלה ובתנאי צירף אישורים על גובה ההפקדה.

אישור זכאות לתואר

במידה וסיימתם תואר ראשון בשלוש השנים האחרונות או תואר שני בשנתיים האחרונות ,יש לצרף את אישור הזכאות לתואר בתוספת טופס רלוונטי בהקשר עם סיום התואר.

 

המדינה העניקה פטור בהגשת דוחות שנתיים למי שהכנסותיו הם ממשכורת הקטנה מחצי מיליון ₪ והכנסותיו מניירות ערך בארץ מנוהלות בבנקים מסחריים כך שמרבית תושביי הארץ בפועל פטורים מהגשת דוח. נציין כי כול מי שאינו עונה לפטור זה, עליו להתייעץ עם רואה חשבון האם בחובתו להגיש דוח.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה הינה פעולה מורכבת הדורשת מחשבה ועיון רב. ככול שאדם הינו בעל נכסים גדול יותר כך העבודה על הדוח השנתי מורכבת יותר ומומלץ שתעשה על ידי איש מקצוע.

משרדינו ישמח לעמוד לרשותכם למתן עזרה בבחינת אופן הגשת דוח שנתי למס הכנסה.